my review of the Olympus Stylus 1s

https://www.youtube.com/watch?v=XLOV5V9cm2Y